به منظور مشاوره آنلاین رایگان با آی دی تلگرامی من به آدرس Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید. ۱- تلفیق اطلاعات یا Data fusion ۱-۱ تلفیق اطلاعات چیست؟ با یک مثال ساده شروع می کنم، اعضا و جوارح خود را فرض کنید، هر قسمت را به عنوان یک سنسور فرض کنید که اطلاعاتی را به مغز شما