بعد از انجام پروژه ام که با رابط استرالیایی یک کار مشترک انجام دادیم، مجبور شدم مطالعاتم رو به سمت پیش بینی بورس ببرم. بعد از اینکه کار رو تحویل دادم حس کردم نگاهم به پیش بینی تغییر کرده. متاسفانه بعد از اینکه من این مطالب رو می نویسم سریع کپی میشن و به اسم