در ادامه به تشریح چند نرم افزار معروف در زمینه آنتولوژی می پردازیم و به مقایسه آنها به یکدیگر از چند لحاظ می پردازیم. نرم افزار ها به قرار زیر می باشند. Apollo OntoStudio Protégé Swoop TopBraid Composer Free Edition تمام این ابزار ها در بخش طراحی و توسعه ی هستی شناسی گسترده هستند و