پیش از مطالعه این مطلب سری به اینجا بزنید. در این مقاله  آنیسا یک روش پیش­ بینی صفحه­ بعدی درخواستی کاربر مبتنی بر کاوش استفاده از وب را پیشنهاد داده است. روش کار چنین است که پس از جمع آوری اطلاعات کاربران از فایل­های ثبت، به منظور استخراج الگوهای حرکتی کاربران از الگوریتم جفت­ نزدیک­ترین