ماه: نوامبر 2015

روابط بین مفاهیم در هستان شناسی

در ھﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺟﻮد دارد. ﻣﺎﻧﻨﺪ similar ، see-als ،pertains  و .domain اﻣﺎ دو رابطه ای که در اﻏﻠﺐ ھﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و به طور وﺳﯿﻌﻲ در ﮔﺴﺘﺮش پرس و جو استفاده می شود عبارتند از : is-a  و part-of اﯾﻦ دو رابطه از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ و  اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد

مقاله مرتبط در حوزه پیش بینی (۳)

در این مقاله الگوهای پیمایشی با استفاه از خوشه بندی مبتنی  بر چگالی بدست  امده است، سپس  پیشنهاد صفحات با استفاده از روش  k همسایه انجام شده است، دیتاستی که در این مقاله استفاده شده است NASA و UNBA است. برای تهیه دیتاست ناسا به اینجا و برای پیش پردازش آن به اینجا مراجعه کنید.

پرفروش ترین محصولات

جدید ترین محصولات


مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+
مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+