مهم‌ترین زبان‌های آنتولوژی برای وب عبارتند از: XML که نحوی را برای اسناد ساخت‌یافته فراهم می‌کند اما هیچ شرط معنایی روی مفهوم این اسناد اعمال نمی‌کند. XML Schema زبانی است که بر روی ساختار اسناد XML شرط قرار می‌دهد. RDF مدل داده‌ای برای منابع و روابط بین آن‌هاست. RDF معنای ساده‌ای روی مدل داده ایجاد می‌کند.