دیتاماینینگ یار

یک کلاس کامل برای کار با پایگاه داده در سی شارپ

برای مشاوره آنلاین رایگان با آی دی تلگرام من در ارتباط باشید Research_moghimi@

برنامه نویسان حرفه ای بجای کار با ویزارد دنبال کد نویسی می رن و هر چیزی رو کد می زنن. قبل از آمدن تکنولوژی هایی مثل LINQ یا Entity framework استفاده از روش های سنتی اتصال به پایگاه داده ها کمی سخت بود به همین دلیل من همیشه برای کار با پایگاه داده از یک کلاس آماده که از سایت برنامه نویس گرفته بودم و برای کاربرد خودم تکمیلش کرده بودم استفاده می کردم.

کافیه این کلاس رو اد کنید و راحت به پایگاه داده وصل شید و از توابع اون استفاده کنید

توابعی مثل اتصال به پایگاه داده ، ریختن اطلاعات در دیتاگرید و یا نمایش اطلاعات و ….

کافیه سورسش رو نگاه کنید

لینک مستقیم دانلود

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.OleDb;

namespace DataBaseManager
{
namespace SQLDataBaseManager
{


==============================


public class SQLDataBase

{


====== Declar the variables =========


private SqlConnection DB;
private SqlCommand Com;
private SqlDataAdapter Sda;
private DataSet Ds;
private DataTable Dt;
private string DataBaseN;
private string DtSource;
private int RecordsNumber;

==== End Declear The Variables ====

======= All Property ==========


public string DataBaseName
{
get { return DataBaseN; }
set { DataBaseN = value; }
}
public string DataSource
{
get { return DtSource; }
set { DtSource = value; }
}
public int RecordNumber
{
get { return RecordsNumber; }
}


======== End Property ===========


====== All Public Function =======


public Boolean ConnectToDB()
{
try
{
//SqlConnection objcon = new SqlConnection(“Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=” + Application.StartupPath + “\\Evoting.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True”);
string str = “Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=” + Application.StartupPath + “\\Evoting.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True”;
DB = new SqlConnection(str);
DB.Open();
if (DB.State == ConnectionState.Open)
{
DB.Close();

}

return true;
}
catch
{
return false;
}
}
public bool DisConnectFromDB()
{
try
{
DtSource = “”;
DataBaseN = “”;
DB.Close();
DB.Dispose();
return true;
}
catch { return false; }
}


==============================

public int NumOfRecords(string tblName)
{// for return Records count of table over load (1)
string strSql;
int RecNum;
strSql = “select count(*) from ” + tblName;

DataSet Ds = new DataSet();
Ds.Clear();
Sda = new SqlDataAdapter(strSql, DB);

/*RecNum=*/

Sda.Fill(Ds);
RecNum = Convert.ToInt16(Ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString());
RecordsNumber = RecNum;
return RecNum;
}
//overload;
public int NumOfRecords(string tblName, string strWhere)
{// for return Records count of table over load (2)
string strSql;
int RecNum;

strSql = “select count(*) from ” + tblName + ” where ” + strWhere;
Ds = new DataSet();
Sda = new SqlDataAdapter(strSql, DB);
/*RecNum=*/
Sda.Fill(Ds);
RecNum = Convert.ToInt16(Ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString());
RecordsNumber = RecNum;
return RecNum;
}


==============================

public DataSet ViewRecsInDataSet(string Select)
{
int RecNumber;
Sda = new SqlDataAdapter(Select, DB);
Ds = new DataSet();
RecNumber = Sda.Fill(Ds);
RecordsNumber = RecNumber;
return (Ds);
}
public DataSet ViewRecsInDataSet(string tblName, string Fields)
{// for show record(s) in the data set for view in listview control
//or other controls overload(1);
string view = “select ” + Fields + ” from ” + tblName;;
int RecNumber;
Sda = new SqlDataAdapter(view, DB);
Ds = new DataSet();
RecNumber = Sda.Fill(Ds, tblName);
RecordsNumber = RecNumber;

return (Ds);
}
// overload;
public DataSet ViewRecsInDataSet(string tblName, string Fields, string strWhere)
{
// for show record(s) in the data set for view in listview control
//or other controls overload(2);
string view;
int RecNumber;
view = “select ” + Fields + ” from ” + tblName + ” Where ” + strWhere;
Sda = new SqlDataAdapter(view, DB);
Ds = new DataSet();
RecNumber = Sda.Fill(Ds, tblName);
RecordsNumber = RecNumber;
return (Ds);
}


==============================

public DataTable ViewRecsInDataTable(string tblName, string Fields)
{ //show recs in the data table for view in gridview control; ovaerload (1)

string view= “select ” + Fields + ” from ” + tblName;;
int RecNumber;
Sda = new SqlDataAdapter(view, DB);
Dt = new DataTable();
RecNumber = Sda.Fill(Dt);
return (Dt);
}
// overload;
public DataTable ViewRecsInDataTable(string tblName, string Fields, string strWhere)
{ //show recsin the data table for view in gridview control;ovaerload (2)
string view;
int RecNumber;
view = “select ” + Fields + ” from ” + tblName + ” Where ” + strWhere;
Sda = new SqlDataAdapter(view, DB);
Dt = new DataTable();
RecNumber = Sda.Fill(Dt);
return (Dt);
}


==============================

public Int64 SumOfFieldOfRecords(string tblName, string Field)
{// calc sum of all recs in table overload 1;
string sum = “select sum(” + Field + “) from ” + tblName;
Com = new SqlCommand();
Com.Connection = DB;
Com.CommandText = sum;
return (int)Com.ExecuteScalar();
}
public Int64 SumOfFieldOfRecords(string tblName, string Field, string strWhere)
{// calc sum of all recs in table overload 2;
string sum = “select sum(” + Field + “) from ” + tblName + “Where “;
Com = new SqlCommand();
Com.Connection = DB;
Com.CommandText = sum;
return (int)Com.ExecuteScalar();
}


==============================

public Boolean AddDataInDB(string tblName, string strFields, string strValues)
{
//  try
{// for insert a record in database;
string insert = “insert into ” + tblName + ” (” + strFields + “) values (” + strValues + “)”;
Com = new SqlCommand(insert);
Com.Connection = DB;
DB.Open();
Com.ExecuteNonQuery();
DB.Close();
return true;
// }
// catch
//{
return false;
// }
}
}


==============================

public Boolean  DeleteDataFromDB(string tblName)
{//fro delete all record from data base;
try
{
string del;
del = “delete from ” + tblName;
Com = new SqlCommand(del);
Com.Connection = DB;
DB.Open();
Com.ExecuteNonQuery();
return true;
DB.Close();
}
catch
{
return false;
}
}
public Boolean  DeleteDataFromDB(string tblName, string strWhere)
{// delete record(s) from database with quary;
try
{
string del;
del = “delete from ” + tblName + ” where ” + strWhere;
Com = new SqlCommand(del);
Com.Connection = DB;
DB.Open();
Com.ExecuteNonQuery();
return true;
DB.Close();
}
catch
{
return false;
}
}


==============================

public Boolean  UpdateDataBase(string StrTable, string Field_Value, string StrWhere)
{// for update database by sqlcommand
try
{
Com = new SqlCommand(“Update ” + StrTable + ” Set ” + Field_Value + ” Where ” + StrWhere);
Com.Connection = DB;
DB.Open();
Com.ExecuteNonQuery();
DB.Close();
return true;
}
catch
{
return false;
}

}
public int GenerateCode(string tblName, int Number,string strField)
{//generate code overlod 1;
string max = “select max(” + strField + “) from ” + tblName;
int rr;
Com = new SqlCommand();
Com.Connection = DB;
Com.CommandText = max;
Ds = new DataSet();
Sda = new SqlDataAdapter(max, DB);

Sda.Fill(Ds);

string AA = Ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString();
if (AA == “”)
return Number;
else
rr = Convert.ToInt16(AA);

if (rr != 0)
{

return ++rr; DB.Close();
}
else
{
DB.Close(); return Number;
}

}

}
}
}

دیدگاه‌ها (0)

*
*

پاسخ من را به ایمیلم ارسال کن